Mbështetja e fëmijëve me çrregullime të komunikimit në shkollë

Numri i fëmijëve më çrregullime apo probleme të të folurit dhe gjuhës fatkeqësisht ka shënuar trend në rritje në të gjitha vendet e botës. Nga ky trend natyrshëm nuk mund të kursehet as Kosova. Prandaj, mësimi gjithëpërfshirës apo inkluziv që synon përfshirjen e fëmijëve me paaftësi dhe nevoja të veçanta, në klasat e rregullta është…

Aktivitetet për inkurajimin e zhvillimit të të folurit dhe gjuhës

Përditë e më shumë fëmijë kanë probleme të të folurit dhe gjuhës. Në mungesë të një studimi shkencor të dizajnuar mirë na mbetet të hamendësojmë se një nga shkaqet kryesore, të paktën bazuar në klientët tanë, është mungesa e komunikimit të mirëfilltë me fëmijë. Jeta dinamike që nuk premton kohë të mjaftueshme për t’i kushtuar…