Çrregullimet e gjuhës së folur (2)

Intervenimet për filloristët – fëmijët e shkollave fillore (mosha 5–10)

Fokusi i intervenimit për fëmijët fillorist me vështirësi gjuhësore është që të ndihmohet fëmija që të fitojë shkathtësitë gjuhësore të nevojshme për të mësuar dhe arritur sukses në mjedisin e klasës. Intervenimet janë të mbështetura në plan-program, që do të thotë, objektivat trajtojnë nevojat gjuhësore brenda kontekstit të planprogramit kur këto shkathtësi janë të nevojshme.

Intervenimet gjithashtu mund të trajtojnë shkathtësitë e shkrim-leximit (p.sh., përmirësimin e dëshifrimit, kuptimin e leximit dhe të shkruarit narrativ dhe shpjegues), si dhe shkathtësitë metakognitive dhe metalinguistike (p.sh., rritjen e ndërgjegjësimit mbi rregullat dhe principet për përdorimin e formave të ndryshme gjuhësore, përmirësimin e aftësisë për vet-monitorim dhe vet-rregullim) që janë kritike për zhvillimin e shkathtësive gjuhësore të nivelit më të lartë.

Planifikimi dhe zbatimi i një intervenimi gjuhësor efektiv shpesh është përpjekje e koordinuar që përfshin logopedin, mësuesin e klasës dhe specialsitët tjerë në shkollë.

Fushat që synohen për këtë populacion në mënyrë tipike përfshijnë:

buy Pregabalin online australia fonologjin

 • përforcimin e shkathtësive të ndërgjegjësimit fonologjik, 
 • eliminimin e ndonjë procesi rezidual (të mbetur) fonologjik.

find out here now semantikën

 • përmirësimin e njohurive të fjalorit, përfshirë fjalorin e lidhur me planprogramin,
 • përmirësimin e thellësisë së kuptimit dhe përdorimit të fjalorit, përfshirë:
 • dallimet e lehta në domethënie,
 • ndryshimet në domethënie me kontekst,
 • fjalorin abstrakt,
 • figurat e të folurit;
 • kuptimi i gjuhës figurative dhe njohja e dykuptimësisë në gjuhë (p.sh., fjalët me domethënie të shumfishtë dhe strukturat e fjalive dykuptimëshe);
 • monitorimi i kuptueshmërisë, kërkimi i sqarimit;
 • parafrazimi i informatave.

cheap priligy uk morfologjin dhe sintaksën

 • rritja e përdorimit të morfologjisë më të përparuar (p.sh., monstër/monstruoz, mjekësi/mjekësor, shkollë/shkollor);
 • rritja e aftësisë për të analizuar morfologjikisht fjalët komplekse (p.sh., prarashtesat, prapashtesat);
 • përmirësimin e shkathësive morfosintaksore (d.t.th., përdorimin e morfemave në artikujt e thjeshtë dhe kompleks, deklarativ kundruall pyetjeve, pyetjet e nxjerra dhe artikujt relativ);
 • përmirësimi i aftësisë për të kuptuar dhe formuluar struktura më komplekse të fjalive (p.sh., fjali të përbëra; fjali të përbëra që përmbajnë artikuj të varur);
 • gjykimi i saktësisë së formave gramatike dhe morfologjike të fjalëve dhe aftësimi për t’i korrigjuar gabimet.

përdorimin

 • përdorimin e gjuhës në kontekste të ndryshme për të përcjellur mirësjellje, bindje, sqarime;
 • rritjen e njohurive dhe shkathtësive të nivelit të diskursit, përfshirë:
 • diskursin akademik,
 • diskursin e ndërveprimit social,
 • diskursin narrativ,
 • diskursin shpjegues,
 • përdorimin e mjeteve bashkuese në diskurs;
 • përmirësimin e aftësisë për të dhënë kontribute të rëndësishme në diskutimet në klasë;
 • përmirësimi i aftësive për të përmirësuar ndërprerjet në bashkëbisedim;
 • mësimin e asaj që duhet thënë dhe asaj që nuk duhet thënë;
 • mësimin se kur duhet folur dhe kur nuk duhet folur.

Vijon me: Intervenimet për adoleshentët (moshat 11 deri në universitet)

Ju lutem pëlqeni faqen tonë për më shumë:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website