Çrregullimet e gjuhës së folur (3)

Intervenimet për adoleshentët (moshat 11 deri në universitet) Kur nxënësit hyjnë në vitet e adoleshencës, kërkesat e planprogramit rriten. Fëmijët me paaftësi gjuhësore mund të kenë vështirësi në përmbushjen e këtyre kërkesave të rritura në shkollën e mesme të lartë. Megjithëse shkathtësitë themelore gjuhësore ende janë duke u mësuar, mund të jetë e pamundur që…

Çrregullimet e gjuhës së folur (2)

Intervenimet për filloristët – fëmijët e shkollave fillore (mosha 5–10) Fokusi i intervenimit për fëmijët fillorist me vështirësi gjuhësore është që të ndihmohet fëmija që të fitojë shkathtësitë gjuhësore të nevojshme për të mësuar dhe arritur sukses në mjedisin e klasës. Intervenimet janë të mbështetura në plan-program, që do të thotë, objektivat trajtojnë nevojat gjuhësore…

Çrregullimet e gjuhës së folur

Përkthyer nga Retorikaadmin prej faqes së Asociacionit Amerikan të të folurit, gjuhës dhe dëgjimit Çrregullimet e gjuhës së folur (ÇGjF) sipas natyrës janë heterogjene dhe rëndesa e çrregullimit mund të dallojë shumë. Çdo individ me vështirësi gjuhësore ka një profil unik, bazuar në nivelin e tij aktual të funksionimit gjuhësor, si dhe funksionimit në fushat…

Mësues: Kujdes me zërin tuaj

Diku rreth 17.9 milion të rritur, përfshirë shumë mësues, raportojnë problem me zërin e tyre Ky është një mësim që ia vlen të mësohet: Mësuesit që përpiqen ta bëjnë punën më së miri për nxënësit e tyre duhet të kenë kujdes dhe të ruajnë atë që mund të jetë pasuria e tyre më e vlefshme…

Përparimet e fundit në hulumtimet e zërit, të folurit dhe gjuhës

Studimet transformative gjenetike Shkencëtarët kanë zbuluar dhe vërtetuar bazën gjenetike të çrregullimeve të të folurit dhe gjuhës siç është belbëzimi dhe SLI108 që më herët ishte besuar se janë të pastra bihejviorale. Këto zbulime ka gjasa që të përmirësojnë klasifikimin, diagnostikimin dhe trajtimin e çrregullimeve të gjuhës, të lexuarit dhe të folurit. Këto gjithashtu mund të…

Këshilla dhe udhëzime për belbëzimin

Askush nuk i përjeton si prindi vështirësitë e fëmijës së vet për të shprehur rrjedhshëm mendimet, kërkesat apo idetë e veta. Kur këtij përjetimi thellësisht njerëzor i shtohet stigma që përcjell belbëzimin dhe paragjykimet nga më të ndryshmet që ushqejnë bindjet dhe besimet e gabuara në lidhje me këtë problem jo të rrallë mund t’i…

Mësimdhënësit dhe belbëzimi në klasë

Terapia e të folurit ka një traditë modeste në Kosovë. Prandaj edhe puna jonë si logoped përcillet me paragjykime nga më të ndryshmet, sfida nga më banalet si dhe stigmë primitive. Fatkeqësisht të gjitha këto jo rrallë mund të vijnë edhe nga njerëz të ditur që do të duhej të luftonin këto anomali si mësimdhënës…

Belbëzimi dhe vlerësimi i tij

Belbëzimi është çrregullim i rrjedhshmërisë që karakterizohet nga sjellje të ndryshme që ndërveprojnë me rrjedhën e mëtejme të të folurit. Derisa të gjithë individët janë në një shkallë jo të rrjedhshëm, ajo që në sipërfaqe dallon belbëzuesit prej jo-belbëzuesve është shpeshtësia e jo-rrjedhshmërive të tyre dhe/apo rëndesa e jo rrjedhshmërisë së tyre. Sidoqoftë, faktori tjetër…